������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

��� ������

��� ����� roboter.ru �������

 

www.roboter.ru ��� ������ � ������ ������� � ����� �������� � ������������� ������� ������������� � ������. � ��� ����, ����� ������������ ������������� ������ �������� ��� ���������� ���������� � ������� � ������� �������, � ����� - � ����� ���������� ��� ��������� (������� � ��������� � ���������������) ���������� � ������������� � ������.

��� ���� ������ � ���������� �������� ��� ��������� ���������� � ���������, ��� ��� ����� ��������� � ��������������: ������ � ������������� � �����-������ �������� �� ���������������, �������� ������ � �������������, ��������������, �������, ������������� ��, ��������, ������� � ����������. �� ����� ����������� ������: ������ � ����-������, ������ � ����������� �������������� ����������, �������, ���� �� ����������, ����� ���������. ���, ��������, ����-����� ������-�������� RV-10 ���������� ������������� �� 300 - �� 600 �����������. ����� � ��� ������� ��������������� �����: �����, ��������, ��������, ������ � �����������, ����������, �������� � ����. � ����� ���������� �������������� �������, ��� ������ � ������������� � ����� ��������, ��� ���������� ������ � ���������� � ���������, ����������� � ���������������. ��������� � ��� ������ �������, �� �� ���������� ��������� ������.

�� ������� � ����� ����� - ��, ��� �� �����: �� ��������� � ���������� ������� � ��������������. ���� �� ������, ������� � ������� ������������� ����� (�� ������� �� ������ ������ �������� �������� ���������� � ������� ������� FAQ). ������� ����������, ����� � �������� ��������� ������������ ��� ���� �������, ����������, ������ - �����������, � ������ � ��������� �� �������� �������, ��������� ����� ���������� � ������� ��� ������� �������. ��������, ���������� �� ����� ������������� � hi-tech (������� ���), ��������� ��� ���� �������, �����-������, ���������� �����, ������������� ��������� ���������� (� ���� � � ��������), � ����� ���������� � ��� �� ����������� ��� �����������. ���, ��������, ���������� ������������ ����������� ������ ������ ��������� ������ � ��� � ����������� � ������� ������ ������. �� �������� ��������� ������, ������ ������ � �������, � ������� ��� ������� ����� ��������� � ����������.

��� �������� ��, ��� ���������� ����������� ����� � ������������� ������ �����, ����� ������� ���� ������� � ��������, ����� � ����� ������. ������� � ������� ����� �� ��� ���� ������ �������, ��� �����, ��� � �/�.

� ���� ���� ����������� �� ������ �������� � ������������.

������������ ������ ����� ������ ����������, � ���� � ������ �����, � ������� 2006 ����, ��� �������� �� ����� 100 �������������, �� � ��� �� ���������� ��������� 3200. ��� ��� ���������� ������������ ����������� ����� � �������������. ������, �����������: ������ ��� �� ������ ������, �� � (���������� �� ������`06, ������ ����������� � ������� �������� ������� ���������) ���������, �������, ��������, �������, ��������, �������, ��������, ���, ����, ����������, ��������, �����, ������, �������, �����, �������, ���������, ��������������, ����������, ������, ����������.

������� ��� ������ ���������� � ���� ����� 300 ������� ��������� ����������, � ��������� ����������� � �����������.

���������� �������� �������� ���������� � ��������� ��������������. �� �������� ���������� � ���������� �������� ����������, ��� ����, ����� ������ ���������� � ���������������� �����������, ��� � ���������� � ������������� � ������ � ����, ��� � � ���, ��� ���������� ����� ������� � ������� ��� ������� �������, ���������� �� ������������ ������� �� ��������� � ��������� ����� � ���������� �� ������.

� ���������,
�������� �����
www.roboter.ru
[email protected]

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.