������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

������� �� �������

�� �������� ������� � ����������� ��������, ������������� ������ �� �������, ������.

���������� ��������, �������, ������������� �� � ����������� ��������� ������� (��������������� �������, ��������, ��� ����-������� � ������� ��� ����������, "������" ������������� � ��� ��� ���� �������� � ��.) � �������� ����������.

 

�� ������ ��������������� ����� �������������� �������� �� ������ ��� ����, ����� ������ ��� ������� �� ��� ���� ������ ������� � �������, �� ����� � ������� � ���� � ��������� �����. ����, ��������, ���������� � ������� ������-���������, ����� ������, ������� ��� ����� ������ ��������. ��������, ���� ��� ���������� ����� ������������ �������.

�� ����� ����� �� ������ ��������� ��������� ����� ���������� � ������� � ������� �������. ��� ���� �� � ������.

�� ����� �� �� ����� � ����� ������� �������� ��������� ��������� ��������, ������� ���� - ����� ����� �������. ��-������, ��� ��� ���� �������, �� ����� ��������� ������������ ���� ���������� � �������� "���������� � ������� �������" � "�����-������, ������� � ���������� ��������". ��� �������� ������� �����, �� ��� - ���������� ������� (88*88) �� ����� � ���� ����������� �������� �� ���� ���������, �������� ��������� �� ����� �����, ���� ����� ����� ������ ���� ��������, ��� �� ��������� � ���, � �� � � ����, � ����� - ������-�������, ��� � �������� �������� �� ��������� � ����� ��������, � �� ������� ���, ��� �������������� � ����������� ����������� (����������, ��� ��� � ����, ���� ��� ������������ ������). �����������, �������� ������ "�������� ���������� ������-���������".

� ���� �������� ����� ��������� ��������: ������������� ������� ������� �� ��� ��������, � ����� - ������������, � ��������, ��� �� �������� ����������� �������. � ��� �������������� ����������. �� ������� - ��� ����. ����� ������ �� ������������ � ���� � ������ ��-�������, ���-���� ������� ����������. ���� �������� �����������. �������������� ����� ��������. ����� ����� ������ � �������� 300 �������� �� 1 ����� (������� �� 3 ������ �� ���� ���������, � ����� ������������ �������, ���������, ����������� ����� �������� �� roboter.ru � ������).

��� ���������� ������������ �� 2 ����: ����������� ����������� ������������ ����������� ������� � �������� ����-��������. �� �� ������� �� ����������. ���� �� ��� ����������. � ��������� �������� ���� ����� ��� ���������� � �����.

��. �����
����� ��������
���������� ������

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.