������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

�������

������� �������� �������! ��� �����!
���������� ��������, ����������, ������� ����, ��������, �������
����� �����-����� ����� � �������!
����������� ���������� �������� � �������!
��������, ������ �������� ������ ������� ����������� ���������� ���������-���������

 

 

������� ������� � ���������� � ������� �� ����� �����.

������� �������� ������� �� �������� "����� ������� ����������".

 

������ ��� �� ������� ������ ����� � ���� �����, ������ ��� �������� ��� ������. ������ �� �������� ������� ��������� (� ��� � ����� ������� ������ �����, � ������ - ���). ����������� ���� �������: ������� ����������� � ���� �� �����, ���� ������ ������� ������, ������ ������������� ���������� ����, ������������ ��������� � �������� � ����� ������� � ����������� �����.

���... ������ �� � �����, �������� ���������, ������� ����� (�� �������), �� ������������� ��� ������, ������ ���. � ����� �������� ������ "����� - ������, � ����� �����������... ����, � ����� ������� "������"".

����������, ��� �� ��������, ������ ��� ���������� ��� ����� ������� ������� ����� �������, ������, ��������, �������������, ��� ��������� � ������� ����� ������ ��������/������� �� �� ������ ������ � �������. ����� ���������� ������� ������� � ������� "�������� �������!", � ���������� �� ������ �������� ������� (������� ��) ������ (� ������ - �����-������� RV-2, ����������� ����, � �������� ������ �����).

����� � �������� ����� ������� ������� ���������� ��� � ������ ������ ��� ������ ����� �������, ������, ��������, �������������.

������� � ���������� ���������� �� �-���� � �������� � ���� ������ "�������".

���� ������������ ��������� �������� - ��������-��������� ����������.��

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.