������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

Hi-Tech �������� � ������, ������ ��� ������� � ��������

���������� � ������� ������� ���������� � ������� ������� ���������� � ������� ������� �� ���������
���������� � ������� �/� ������� ������ ���������� � ������� ������ �������/������� ���� ���-��� ���������

������������� ����� �� ����� ��������������� �� ������������� ������, ��������� � �����������.

��������� � ������� �������

������� ���-��� ��������� � �������� (���������, ��������, �����������)

������� � ���-��� ��������� ������ ���������� ��������� ������������ � ��������� �����. ���-��� �������� ���� ����� ������ ��� ������-���������, ����� ����� ������� ���������� � ����� ���, ��� ����� ����������� ����� � ���������, ��� � ������ ��������, ������� � ������. ��������, ���� ����� ����������, ��� ����� 600 ������. ��������� �������� �� ��� (������ �� ���-��� �����-���) � ������ ���������� ������, ���� ������� �������� �������� � ������ �����������. ��� �������������� ������-������������ �������.

��� ������������� �������� �������� ����-����� �������������� ���������� ����� ������ ����������� (����� � �-�� $8). ���� ������ � ����� ��������� ������� � ����������� �������� � ���������!�, ������� � ���������� ������ � ������������.

����� ����� �������� ������ ����� ���������, ������� ���������� ��� �� ��������� ��� ������������� �� ����� � ����� �����, ����� �������� �������� (���, ��������, � �������� IBM ASIMO ������� ���������� �� 150000 �������� � ������). � ���� ������� I-�ybie ������� � ����� ������ ��������, �� �� ����� ��������, ��� ����� ��� �����������, � ��� ����� �������� ����� � ��������� ��������� �� �����. ��� ������� ���� ������ ������ ��� ��������? � ���� 2 ����������� � ����� ��������� ������� �������� ��������� ����� �������, �� ����� ����� ���������� �����. ��� �� ������ �� ��������, ���� ����� ����� ������� ����� ����������� ����, ������������� � ����������� � ����������� ���� ��������� �������, �������� � ������������ � ������������� ��������� ������. ���� ����-����� ������� ������� �� �����-����������, ���������� �������� � ��������� ����������, - � �� ��������� �����������.

���� � ��� ��������� �������������� ������� (��� ��� ������������ �������, ����� ���-��� ������� ��� ��������, ��� ������� ������� ��� ���-��� �������� ��� �������� � ��������), � ����� � ����������, �� ������ ���. �� ����������� �������� �� ��� �������.

� ������� ��������� ������� ��������� ����� ����������� �������� � ��������� ��������� ����������� ����������, � ���������� ������� ��� �� ������� ����� ����������, ������� � ������� ������ � ������ ���������� ���������� ��������� � ������� �������, ������� ��������� �����������, � ����� - �� ����� ��������, ������������ ����������� ������� � hi-tech ���������.

��� �������� � ���������.

������� ���-��� ��������� � �������� (���������, ��������, �����������)

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 

 

 

   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.