������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

����-�����. www.roboter.ru
����� ������ - �.�������

���������, ��� ����� ����������� �����������, ���� ��� ������� ��� ��������, �� "�����" ������ �����. ��� ������� ����� ��� ���� �� ������, � ������-�� ����� ������� �����. ��� �������� � I-Cybie � ��� ����� RV-2. ���� ��� I-Cybie ��� ����� �����, �� ������������� ������ ���������� �������� �� ����� �� ��������.

��������� ����� � ������������ � ����������� ������ RV-2 �� ������ ���������, ������� ��������� �� ������� ������������� RV-10.

����������:

1. ������� ������� ����� ������� ������ �������, � ������������ � ����� ������� �� �����. � RV-10 ������� ������ ���������� ������ ����������. ����� �������, ����� �� �� ���� �����������, RV-10 ���������� �� ����, "�������" � ���������. RV-2 �������� � ��� ������, ���� �� ��� ����� ���������� � ����������� �����������, ��� ��� �������� �� �������. ���������� ���������, ����� ��� ��������.


���� ����� ��� ����� �������� � �����, �� �� �� ���������� (�� "������" ��������) �������� ��� ����� (� ������ - �����), ��� ����������� � ����� �����������.

2. ������ ������������. RV-2 ����� ����������� ��� ������ �� ����� ��� ����� 90 ��������. �� �� �������� �������. �� ����� ��������, � ����� � ��������. ������ �� ������ ������������, ���� � ������ �� ����� �������, ���������� ����. � �������� �� �� ����� ������ ���� �� ����� - ������ �� ������� � ������.


������ ������� ��� ����� ����. ���� ��������, ��� � ��� ��� ��������.


3. ���������� �����, ������� �������� ���� � ������������ ���������. ����� ����� ������� � RV-10. ���������� �� ����������, �.�. ��������� ������ ����������.

4. ������ ���������� ����������. ����� ������������ ����������. ����� �� ������ ��������� � ������� �����, ��� ��� �������� �� ��������.

5. ���� ����� ������� ��� � ���� ���������� �����, �� ����� �� ���� �� ���� �����. ������ ������ � ����� ��������� ������ ������.

 

�����������:

1. ����� ����������� ������� ��������� ������ �������� ��� ������ � ����, ���� �� ������� ��-�� ����� ������ RV-10 � ������ ������.


RV-10 � ������ ������ ��� ����� ����.

2. ����� ��, ����� ������������ �����������: �������� ���������� ������������. ������ ��������� ������������ ����������� ����� ����� ������������ ������� ���� ��������.


RV-2 � �������� �������, ���������� �����������, ����������� � �������.

3. �������������, ��� � RV-2 ����� �������� �� ��������� � RV-10, � �������� �� ������������� ����, �������, ��� ���� ������ ������ �����, ���������� �� ������������. ��� ���, �� ������������ ��� ������, � �� ���� � ��������, �� "�����". ���� ���� 10-�� �������� (��� �� �������� ����).


RV-2 ������ ���� ����� ������.


���������� ����������: ������� ���� ����� ����������� ������ ��������. �����, ��� �� ���� � �������� �������������, ����� ��������, ��� ����������� ������ �� ��������.

4. �������� ������, ��� ��� ������ �������. ����� �� ���������� �����.


RV-2 - ��� �����

5. ����������� ���������.

 

���������.
RV-2 �������� ������������� �������������, � ���������� ������������ ������������, �� �� ��������� ������� ������� - ��������� ��������� ��� ������������ ���� � 3700 ������ (� ������� �� �����). �� ������ �� �������� ������, ������� �� ������� �� ������. �� �� ��������� ���������, �� ��� ����� ������� - ����� �� ������� � �� ����������, �� � ����� ������, ��� ��� �� ���� ��������� ���������. �� ����������� ������ ������, �� - �����. ����� � ����������, �� ��������� � ����������������. �������� � �������, ��������� � ���������� ��� ������ ������. ����� ������ - �� ����, ����� ���� ��� ���� ������������. ���� �� �������� ���������, � ��� ��� �����? ����� ��� ������� � ��������� ������� �������, ��������, �������, �������� ��������.


������� ��� �������.

����� �������������� - ����������� ������� ����������: ����� �� ����� ���������� ����� � ������� ������, �� �� ������ �������� � ���������, ����������� ������, �������� � ����.

�������� www.roboter.ru �������� ������������� ��������-�������� ����������.��.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.