������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

��������� �������������

���������������� ���� ������������� - ��� ������ ������ �����. ����������� �� �����, ��� ������ ���� ����, � ����� ���, ������ ������� ������ � ����� ����. ���������������� ���� - ��� ���� �������� ������������� � ������. ���, ������� ��������� � ������. ��� ��������-���������/��������������/�������� �� ���������� ����������� �� ������������ ���������:

����������, �������������, ��������
�������
������� ������ �� ������� � �������������
������, ����������, ����������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
����� ��������, ��������������

������������, ������������
����������� �����������
� �� ������ ������ ���������� �������
�������������

� ����� - ��������, �������, ������������ �� � ���������� ����� ��������� ������� (��������������� �������, ��������, ��� ����-������� � �������, ����������, "������" ������������� � ��� ��� ���� �������� � ��.) � �������� ����������. � ��������� �����-������ � ����� �������� ��������, �������, ��������, ������, �����, ���������, ��������. ��������� ����������� ������ � ��������, �����������, �������� ��������� ����� (��� ��� ����� ��������� � ��������������� ������� �� ������) � ��.

��� ��������, ���������� � ����� ����� ��� �������������������� �� ���������� ��������� �������:

������ � ������������� � ��-���������
������ ��� ���������������

��� ���� ��������� ��������, ���������� �� ����� ���������� (� ��� ����� � �������), ������������� � hi-tech � ��� ���� (�� ������ ������ �������������) �������: ����������, ������� �������, ��������� ��������.

�� �� �����������, ��� ������ ������������ ��� ����� ������ �����, � ���� ���� ������, ���� ��� ����� - ��� ��� � ��� ���� ��������� �������, ��� ����� �������� ����������:

�������/������� �������
�������� �������!
�������
��� �����!
��������, ����������, �������
����������
WWW-�����������
������ �����������
������ � ������������� � ��-���������
���������, ���������, �������
� �� ������ ������ ���������� �������
���������: �������� �������������
���������� ���������-���������
�����������

���������� ���������-��������� �� ���������� ��������� ���� �������� � ������� � �������������� ������� (������).

 

������� ��������� ������������� ������ � ������!


 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.