������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

�������� �������!

������� �������� �������! ��� �����!
���������� ��������, ����������, ������� ����, ��������, �������
����� �����-����� ����� � �������!
����������� ���������� �������� � �������!
��������, ������ �������� ������ ������� ����������� ���������� ���������-���������

 

 

���������� �������, ������������ � ���� ��� �� ����, ����� ��� �� ����� ������� (�������, ��������) �� [email protected].

***

������, ������.
� ���� ���� �������� ����� ������� ������� �� �� �����, � ��������: RoboNeat ��������� �������� � ������� �������, �� ������� ����� Pino mini version. ���� ������ � ��������. ��������, ���� ��� ������� �� ���������, �� ��-�����, ���-�� � ���� ����, �����-�� ��������� ���� � ����������� - ������������ ������� � ����.

***

���������, ������.
���������� ���� ����� ��� ������� ������ � �������. ���� � �������, � ����� �� �����, ���������������. ��� ����� �� �����, ������ � �������. ���� ������ ������ �� ����. �����������. ����� ������� �����������, ������ ������������ ���� � ���-�� ������.
������ ���, ����� ��������� ������������, ����� ����� � ����. �� ������������. � ������� ��������� �������. � �������� ���������� ��������� ������. ������ ������������ � ���� �������� �������� �� � ������.
������ �� ��, ��� �������� ������� ����������� ������! ��� ��� �� �����-�����-�������. �� �� ����� �����! �� ������, ��������� � ��������!
� ��� ��� �������������. ���� � �� �������, ����� �� �����������. ���������, � ���?

***

����, ������.
� ���� ����, �� �����-�� �����, ����� ����������� ��������� � ����� � ���������. ����� ��� �����.
����� � �� ���� �������� � �������, � ������� �� ������. ����� ���� �� ���� � �� �� ������� � ����� �������� �������. �������, ������ �� ���� �������� :). ����� ������ �� ������, � � ������������� � ��� ��������. ����� ������ �����, ����� �� ���� � �������� �������� ������ � ������, ��� �� �������� ������� �����������. �����������, ��� ��� �� ������������ ������� �������� ������.
�������, ��� ����� ���� �������� ����� ���� � �� ��� ����� ������ ���� ������ ������� � ��������� ������������.

***

����, ������.
����� �� ���� �����-������. ������ � ������ ���������� ��� �������. ����� ������ � �������� - ����������, ��� ��� ��� ����� ���������... � ��� ������, �� ����������� �� ���������, ������� � ���, ������� - � ������ ��� ������ �� ����������� ������� �����. � ��� �����, ��� ����� � ��� ���������... ��� � �����������?

��� ������� - �������� ���������� �� ������. �� ������ ����������� ��� �������������� �������... ����������� � ��. ������������ �� ��������� � ������������� �-�� �������� �� �����, ��� �� ���������� - � ���� ��������... ������� ��������� ������ � ������... � ����� � �������, ���������� ���� ��������, ��������� �����-������, ������� ��������� ������� ���� �� �������� ��� �� ������������, ���� �� ���������� �������. ������������ �� �����, �� ������, ���������� �� ���. ��� ���������������. �� ����� 2006 ���.
�������� www.roboter.ru

***

��������, ������������.
����� ��� ������� � ��������: �����-������� RV-10 (���, ������� ��������������� � ����� ����� �������� � ������� ��������� ������, � ��� ������������ � ��������� ����) ����� ������������, ��� ���������. � �������������, ��� ��������� � �������� ��������. �� ���� � �������� �����, �� ����� ����������. � �����������, ����� ���������, �������� ������� ��������, ������� � ������, �������� ��� ��������. ������� ��� �� ��������? ���� �� ����� ������� �������� ���������.

***

�������, ������.
������� � ���-�� �� �-��� �������� �� ��������-������� � � ����� �������� "������ ��� � ��� ����. ����, ������ ��!!!!!" �� �� ��� ��)

***

�����, ������.
��� ���� ����� ��� �� ��� (�� ������� "�������� � �������" http://roboter.ru/oth/talk2bot.htm). � � ��� ������� ������������� ������ "� ������� � �������� �� ���� ���� ������� :( ���-�� �������". ����� ���� �� ��������� �� ������������, � � ������� �����: "��� �������")) ����� ���� ����� �� �������� ��������, � � ������� "�� �� �������� �� ��� ������� ��������� ������� � ������� ��������� �������������� �������. ���� �� �������.

 

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.