������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

���������

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

 

������� �������� ��������������� ���������

������������ ��� ������������������ �����, � ������� ��������� ���������� ���������� ����� � ��������. ����� ��������� � �� ������� ������ �/�. ��������� ������� ������ � ��������, ����� ��������� �� ������� � ����������� �� �������� �������������. ���� � �������, ��� ��� �������� � ���� �������� ���������. ���������� ������� ������������ ��� � ������ ������� ��������� ����� ������, ��� �, ��������, ���������� � ������ �� �����. ����� ������������ ������� � ������ ������������ ����������������� � ���. �� �������������, ����������� �� ��� �������. ���� ����������� �� � ����, ��� ������� �� ����������� � ��������. ��������� ����� 3 ������ ������, ������� ���������� �������� ������: "��������" - ��� ���� �������������, ��� ����������������� � ������, "����" - � ���� ������ ����� ������������ ������� � �����, � "����". ����� ����� �������� �������, �������������, � ������, � ����� ���� ����������� ������, ��������� ��� ����� ����������. ����� ��������� ����� ���, ��������� ��������� �������� ������. ��� ����� ���� ������ � �������� ��� ����������� ���������. � �������� ����� �������� �������� �����-�����. ��������� ������ ���, � ����� ������ �� �����. ���������� 4 �� ������� � 6 �. ���������

15000 ���.

���� ����� ��� ����� ��������.

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.