������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

�����-�������� Takara Walkie Bits

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

 

������� �������� ��������������� ���������

��������� ��������������� ����������� ��������, �����������, �������� � 4 �������, ��� ����� �������� ��������� �����������. ������ ������� �� ��������� ��������� �������, � ������ ��������� �������� ������, ������ �������, ��������������� �� ��������� ������ (�������� ���������������� ����������), ���������� ��������� ���� ��� ������ � �������� � ���������� �������. � ��� ������� ������������ �����. �� ������ ������ � ��� �� ���������� �����, � ����� ��� � ����� ������ �����, ��� ��������� ���������� ��������� ����. �� ������ ������� ���� ���������� ��������������� ������, ����������� �� ��� ���� ��������� ��������, �������� ��� ���� ���������. �������! ������ ������� ������ � ���������� ���� � ��������� � ��������. � � �������� �����, � � ����� ��� ���������� �����������. �������������� ��������

  • 4 ������: ����� ������, ����������� ����� (������ � ���� �����, ���������������� �������������), ����� ����� � ����� �����
  • ��������� ������� ����� ����� � ��������, ��� ����� ���������, ��������� � ��������������� � ������ �����������
  • ������������ ���������� �������� Tin Case
  • �������: ������������, �����������, ����������� ��� ���� � �����
  • ������������ Takara ������
  • ������� (��������������): 25�36�50 ��
  • ������������������ ���: 131 �
�����:
��������
��������� ��������
�����
������
����������

 

1000 ���.

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.