������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

Q1

Repliee

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

Repliee Q1

������� ��������:

� ������� �� ���� ��������� �������-���������, ���� ���� ������� ��������� �� �� ������� ����������, � �� ����������� ��������. ����� ����� �������� � ��������������� ��������� �� �������������� � ����������� �� ������������ ����� ��� ��, ��� ��� ������ �������. ��� ������� ������� � ����� ��-������ ������� ������. � ���� ������ ���, ��� �����.

��� �������- ������ - Repliee Q1. ��������� ������ ������� �� ������������ � ����� ������ ��������� �������, �� ������, �� ��� ������������ ���������, "������� �������� ���������".

�Repliee Q1 ����� �������� � ������, - ������� ��������� �������. - ��� ����� ����������� �� ������������ �������������. ��� ����� ������, ���� ���, �������, ��� ������ ��������� ��������. � ������������ ������ ����� ����� ������� � ������������ ������ � ������������, ��� � ������ ���������. ��� ����� �������� � ������ ���������������. ��������� ����������� Repliee Q 1 ���� ��������, ��� ��� �����. �� ��������������� ������ ��� �������������� ��������� ��� ����� �������, �� ������ ��� ������� 5-10 ������. ������ ��������� ������� ����������, ��� ���� ��������� ������� �������� �������, "�������" ����� ���������, ��������, ����� �� ������: ��� ���������� ����� ������ ����: ������� � ���, ���� ��������, ��� ����� ���� � �������. � �������� ����� ������, ����� �������, ��� ��� �����, �� �������������� �� ��������� �� ������, ��� �� �������.

Repliee R1

������� ��������:

Repliee R1 ��������, ��� ���������� �������� �������. �� ������ ��������� � ������ ������������, � ��� ����� ���������������. ��� ����� �� ����� ���� ����������� ������ �������������������� ������������ �������, ��������� ������� ��� ��-������� ��������� �� ������������� � ����������� �� �� ����. ������ ��� ������ ������������ ���������� ��������� ��������� ������. �������� �� �������� �������� �� ������� �������� ������������� ����; ����� ����, �� ���������� ������������������, ����� Repliee ���������� �� ���������� ������.

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.