������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

Sensor Cruiser �� Siemens

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

������� �������� ��������������� ���������

����� �� ������� 2005 �. ���� �������-����� ������� ��������� Sensor Cruiser �� Siemens. � ������� �� ������� ������� ��������� ���� ������� �� ���������� ������ ��� ���������� ������ ������������. �� �����, ����� ����� ������������, � �� ��������, ��������������� ������������ �����, ����� ������� ������� �������, �������������� ��������� � ��� � ���������� ��������� ���� � ������� �����������-����������. ��� ������ ����� ������� ����� ����������� ���� ������������. � ��� ������, ��� ���� �������� �� ��������� ��������� (��� ��� ����� 2 �� ��� �������� 28 �� � ������ ����� 12 ��) �� ��������� ������ �� ��� ���, ���� ������� ������� �� ���� ������ � ������������� �������� �����������, � � ���� �� �������� ��������� �������.

����� ����������� � ������� ������ ���������, ��������� ���������� �� ���� 15 ��. � ����������� � ���. ��� ���� �� �������� ����������� ��������. ������ �������� ����� �������� ��� ��� ������� ������������ ������, ������� ��� ����� �������� �� ������ � �������� ���������, �������������� ������� ������ �� ���, ����� Sensor Cruiser �� ��������� � ������� ��� �� ���������� � ���� ������. ����� ����, ���������� ���������������� ������� ��������� ������ ������� ���������� ��������� ��������� � ������� 20 � �� �������.

 

������� ���������� � ������� ������ ������� �������-��������� ����� ���������� �� ����� �����

 

 

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.