������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

����

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

��������� $10000

���������� � �������

��������

���� (������������� ����������������� ������������ �����)  

������� ���������� ����� ������ �������� �������. ��� ����� ������������ � ������� �����������, ��� ���������� ������ ������������ � ��������, �� ��������. ��� ���� ����� ����� �������������� �� ��� ���� ����, ������� ������������� ����� ����. ���������� ����������� � ��������������� �� ������ ���������� ��������� ���������� �� ������������ ����� �������� �������, ������ � �.�. ��������� ���������� ������ � ���������, ���������, �������������, �� ��� ����� ��������� ������������ ������� � ������������ ��� �������� ����� ����������, �����������, ����������������, ������������ ���������, ���������, �����������, ���������������, ��������. ���������� ���������, ���������������� ������, ������������ �� �������� ��������� ��������� ������������ ������ � �������� ��������� ������� � ���������� ���������� � �������, ��� ���������� �������� ������������ ��� ������ ��� �����. ������ ����� ������������ � �������� ������������ �� ��������� � ������������. �� ����� ��������� ���������� ������ ��������, ����, ����, ������� ������������ � �.�. ��� �����, ����������� ������� ������� ��� ����������. ������� ��������� ��������� �������� � ���������������� ������� � ������������ ����������� ��������� ��������� ���������� ������� �� ����������, ���� ��� ����������������� ����������� ����������. ����� ����� (� ������� ������� ������ ��� ������� ������������) �����, ���������� ��������� ��������. �������� ����������� �������������� � ������� ���������� ���������, ����������� �� ���� ���� ����������������� 12 ����� � ���������� �����������, ������ �� ����������������� ����������� ��� � 53. ����� �� ��������� ����� � �� ������������� ������. ���������� ������� �������������� �� ����� � ������� ����������� ������ ���������� � ���������� �����������. � ���������� ������������ ���������� �������� 24 ������: ��������� �����, ��������� ������, ��������� ������, ��������� �����, ������ ����������� ������, ������� ����������� ������, ������ ����������� ����, ������� ����������� ����, ������� ����������� ������� � �����, ������� ����������� ��������� � �����, ������� ����� ��������, ������� ����� ��������, ������ ����� ������, ������ ����� ��������, ���������� ������ �������, ����������� ������ �������, ���������� ��������� ��������� ���������, ����������� ��������� ��������� ���������, ������� ������, � ������ ����, ������� ����� - ������. ��������� ������� -��������� � ����� �������������� ��� ��������� ������. �� ������ ������ ����������� ����� � ����� ����������� ����������� �� ���������� ����������. ������� � VIDEO � � � AUDIO � � ������ ��������� �� ���������� ��������������, ������ �� ������� ��������� ������. � ����������� ���������� �������������� ������ �������� �� �������. ��������� ����� ������ �������� ����� ������� � ����������� ������ ���������� ��������� 50 ������ . ���������� �������������� ������� ������ �������� ���� �� ������� 12 �������������� ������ (240 ���), ����� �� ������ ��������� �� ��������� ��������. ��� �������, �������������� ����� ��������� �� ����� ��������� ������� � 1 �� 12 ������������� �����, � ����� �� ����������. ��������, �������� � ������� ��������� ��� ������� ( � ������� 50 ������ ), ���� �� ������� ����������, ����� � ������ �������� � ������ ������. ��� ���� �� ����� �������� � �������� �� ������� ����������� � ������� ���������������� � ���������� ����������� � ����� ����������. �������� ����� - ������������� ���������� ���������� ������ ������. ��������� ����� ����� ������� � ������� ���������� ����������� ���������� ����������. �������� ����� �������� � ������� ������������. ����� ����� ��������� ��� �� ��������, � ������ ���������� (����� ���������� � ����������� �����������) ���������� ����������� ���������� ������ ������. ���� ���� �������� �� �������������� ����� ���������, �������� ��� ������������� �������. ��� ���� ����� �������� �������� ����������� ������� (��� � �������������� �������). ��� ���������� ��������, ��� �������, �� ����� ������ ������ � ������������ ���������� ������, ����� ����� ������, ������������ �� ��������� ������ ������. ����� �������� ���������� � ���������� �������� ������ ( ��������: ������ ������ ��������� ����� ������������ ��������, � ��������� ����� �����, � ��������� ����� ���������� ������ ������������� � ��������� � ����������� ������ !), � ����������� ������������� ������� ��������� ���������. �������� ��� ��������� �������. �������, � ������� ����� ����������� ��� �������� �������� ���������� � �������, ������ �� �������� ������. ��� ���������� �� ����������� ��������� �� ����� ��� ������. ��������������� �������� ����, ������������ ��� �������� � ����, �������� �� ���� ��� ����� �������� ����� ������� �������� �� ���������� ������ �����. ��� ����� (�������) ������ ����� �� ������ ����������. �� ��� �������� ����� ������������� ������ ������ ������������ �������� (����� ������� ��������) � ���������� ���������� �� �����������. �������� ����� ���������� �������� ������ �� ������, ������� �������� ����� ������� ����������: �������� �� ����� � ������� ����?�. �� ���������� ��������� ����������� ��� ������. ��� ������� (�������) � ���� ����� (�������� �� �������� �������). ��������� ����� ����������, ����� ����� ������ �������� � ��������������� ����� �� �����. ������� ������ �������������� �� ���� ������������� ������������� (12 ����� ������). ������ ����������� ������ ����������� �������. ������ - �������������� �������������, ������� � ������. ������ � ���������� ���������. ��� ��� ������������ ����������� �� ����������, �� ����� ����������, �������� ����������� � ������� ������������ �������� �������������� ������ ��������. � �������� ����������� ����� ������ � �� ������� ������������������ ����� ������� 12 �����, �� ��� ���� ����� ����� ���������� � �������� � ��������� � �����������. ����������� ����������� ������ ����������� ������ �������� �� ����������� ���������������� ��������� �������������� ����� �� �������� � ������. ����� ������ � ����������, ������� ��������������, ����������� � ����� �� ����� ������. �� ������� ������ ������� ������ ���������� ������������ ����������� ������, ����������� ��������� �������� ������ ���������� � LPT � ������ ���������� ����� ����������. ��������� ��������� ���������� LPT , ����� ��������� ������ ��� ������� ��������� � ��������� ��������� �� ����������� ��������� ������.

�������� ����������� ��������������:

•  ���������� ������� - 3 �����. 12 �����

•  ��� ����������� ����������� ����� �� ����� - 400 �� ���������� ��������� (��� ��������) 8� ������������, ������, ������ (�� ����� ������) 2�

•. ����� ������ � �������������� 60 �� .

• ������ ������ (��� ������) 1,6 �

• ����� ������� ������������� �� ����� 7 �

• ����� ����������� ������ � ���������� ������ 3 � �� ����� ������� �������������

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.