������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

�����-������� �� 85 ���. ��������

 

�������� ������������� �������, �������� Tmsuk, ����������� ����� ������ RIDC-01, ����� �� �������� ��������������� ������� �������� ������ ��������� � ������� ����������� ��������. �������, �� ���� ������� ���������� ������ �� ������������� � ����� ������ ������������ ��������� �������, ������������� ���� (��������, �����������) � �������������� DVD � ������� ����������� ���������. �������������� ��������� Wi-Fi, ���� ����������� ��������������� ������ �� �������� ������ ��������� � ����������� � ��� ��� ���� ��������.

��� �� ������, �� ����, ������������� �������� 85 ���. ����., ������ ���, ����� ������� ���� ������������� ����������� RIDC-01, �������� �� ���� ��� ����� �������������������� ������� � ������-�������� Roomba, ������� ����� ���������� �� ��������� ��� ��������.

����� RIDC-01 � 1,3 � , ����� ����������� ����� 100 �� . ������� � �� �������������� �����-������ ������� ����������� 24 �, ������ ������� ���������� ��� ���� ����� ������. ����� � ��������, �������������� ����������� ������ �� ��� ������� ������, ������������ �������� � 3 ��/� , ��������������� ������� ��������� ������������ � ��������� �����������. ����� ������ ����� ��������� � ������� 10 �������� � ����� ��������� �������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.