������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

����������� ������ ��������� � ������ � ������� ������

���� � ���, ��� �������, �������. � ��� � ���� ��������� �����, ����� ��������� ����� ���-�� ������������� � ���������������! ��������� ���, �������, � ����-�� �������. ������� ����� ���-�� ����� ��������. ���� ������, ��� ����� �������� ����������� � ���� ���� ����� ������, �� �� ��, ��� �� �����, � ������ � � �� �������, � �� ������ �����.

������ ���, ��� �� ������ ������� � �������: �� ������ ���� ����� ���� � ��������, �� ������ �� �������, � � ������������ . � �� �� � ����� ������� ����� ��������� �� ����������� ���������� �� �����, � �����-������ ���������, ����������� ������������.

�� �� ������, �� ����� ������ ( Shigeo Hirose ) � ������� �������� (Edwardo F. Fukushima) � ��� ���������� �� ���������� ���������������� ��������� ( Tokyo Institute of Technology ) � ��������, ��� ����� ���������� ������ ����� ���� ������ ������������.

��� �������, �������� ��� �������������� ������ ����� ���������� ���� �� ������ ����������� ( ����� � ���������� ������ �� � ����). ������ ����������� ������ � ��������, ������������� � �� ����������� � Hirose Fukushima Lab � ����� ������������� � �� �������� �����������.

����� ������� ������� ��� ������ ��������� �� ������ ������ TITAN-IX. ��� ������������ ��������, ������� ����� ����� ������������ ����� �����������.

������� ����� "������" � ���, ��� �� �����������, �������. �� ����� �������� ��� ������������ ������� ������� � ������������. �� ����� ���� ������� �� ��������������, ������� � ������� ������������ ����������� ��������� ���������� ������ ���������������, ����������� ��� ���������� ������ �� �����������.

������������ ����������, ��� ���� �������� ��������� �������� �������������� �� ������ ������, ������� ������������� ��� ��, ����� � ��������. �������, ��� ��� �� ����� ���������� � ������� ��� ������ ����������, ������, ��, ��� ���� ������������� ������ ������� TITAN-IX � ��� ������� ������� ��� ���������� ��������.

������ ������ ���������� �� ���� ������ ������ � ��������� �� ������������, ������ � ���� ��� ������ ���������. ��-��������, ���� ������ ����� �������, ��� TITAN-IX �������� � ���� ���������� ���������� �������.

������ ������� � ����� TITAN ����� ������ ������ ��� � 1970-� ����� (������, TITAN � ��� ������������ ��������� ���� "Tokyo Institute of Technology, Aruku Norimono", ��������� ��� �� ������� � ��������� ����������� ��� "������� ������"). �������� ������������ ���������� ������ ��������� � ������ 1980-�.

����� � ������ TITAN-III � IV ������� �������� ��������������������� ���������. ��������� �� ����� �������� ������������ ����������� ����������� � ������ ������� ������ ��������� � ����������� �� ���.

���� ����� �������� ��������� ����, ��������, �� ���� ��������� ��� �� �����-������ ����������� ������, �� ������� ������ ��������, �� �� ��������� � � ������ ���-�� ����������. ���� �� ���������� ����� ��������� �� �������� �����������, �� "�����" ��������� ��� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� ���������.

��-�� ����� ������� ��� ��������� �������� ����� ���������� �������� ��������, ������� ������� � ����������� �������, ������� ������ ������� � ������������ ����� ��� � ���������� ���� (���� MPG, 4,32 ���������).

������, ������ ���������� ����������� ������ � �������� ���������� ������������ ��������. � ��� �� ��������: ������ � ������ ������ ����� ������� ������������ ��������, ������������ �������� ����� �������, � �� ��� ��� ���������� ��������� ����� �����.

������, �� ��� �� ������ �������, �� ������ ����� ����� ���� ������� ����� ����� �� "�������" � TITAN-XI. �� ���� ������������ � �������������� ������������. ������ ��� �������� ���������� ������ ��� ��� ���������: ��� ���������� ���������� ������� �� ����� ������ 3,7 �����.

������� ��� ������ � ������������� ������� � �������� �����. � ������ ����� ������ ����� ���������� ������ � �����, ������� ������ TITAN-XI, ������� ����������� ����� ����������� �� �����, ����� ������ ����������.

��� ������ �� ������������� ��� ������� �������, �������������� � ������ "�������" �������� � � ������� �� ����������������-"�������" � ����� ���� ������ ���������� ������-��������.

��� �� ������� ����������� ��� ������ ���������� �������, ��������� �� ������ � ���������������. � ���������, � ������ ��������� �������� � ������������ �����������, �������-�� ������ � ������� ������ ��������, ������� ������� ��������� ������ � ������� ������������.

��������, � ���� ����������� ������� ����� ����� ����-�������, �� � ���, � ��������, ������������� ��� ���� �����. � ��� ��, ������ ������ ������ ����-������, �� ������ ������ �� ����� ��������� ����� ��� , ��� ��� .

Roller-Walker � ���, �������, ���� �� �������� ��������, � ���������� �������� ������������ ������� ������ �����. ���� ����� ����� ����� ���� � ���������, ������������ ������ ������ ������� ��������. � ��������, �� ������������, ������� �� ��������� ��������, ������� ��� ������������� ����� ������������ ��� ������ �����, "���������" �� ��� ����� � ������� �����.

������ ��������� ����������� ������, �������� � �� �����������, �����������, ��������� ���������, ��������� � ���������� ����������. � ��������� ����� ������ ���������� ������ ��� ������� TITAN-X (��-��, ��� ����� �������, �������� �� ��, ��� ������������ ������ ��� �������).

���� ������� ������ ����� ���������� � ���� ������������ "���������" ����� � ��������� ������ �������.

���������� TITAN-X ����� �������� ������� ���������, � ��������� ��� ����� �� ������, ��� � Roller-Walker. ��������������, � ��� ������������ ����� ������������. � ����� ��, ��-��������, ������ ���-�� ������� ����� Roller-Walker � TITAN-IX, ��������� �������� ���� ������� � ����������� ����������� �������.

���� ����� ������������ ��� ����� ������� � ������� ������� ������. � ���� ��, � ������� �� ���������� "�������", �� ����� ����������� �� ������������ �����.

� ���������� �������, ��� � ��������� ����� ��������� � �������������� ���� ���� ��������. ������ �� ��� �������� ������������� ����������������. �� �������������� ������� ��� ��������������, �������� ����� ��� ������� �������, ������� ��������� �� ������������� ���� �������, ��� �� �������.

 

��������: Membrana

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.