������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

IV ������������� ������������������ ��������

������������� 2006

�������������, ���������������� �������, �����������, ����������� �����������

��������� ��������� �� ���� ������

�������� www.roboter.ru
����� ������ - �.�������

� �������� ������� �������� ���-������ �������. ���� ���� ���������. ��������� ������������, ���������. �� �������� ��������� �������� �������� � �������������, ��, ��� ����� ���� �������������� ��������������, �����������, ����������� � ��.

�� �� ���������, ��� ����.

�������� ����������� ������� �������-�� ��������� ���� ���� �����������, � ���������� ����� ������� ������ � ��������� �������� �������� � ��������� �������. ����� ����, ��������� ��� � ���� �� ����������� ����� ������� ��л ��������� ������������� ����� ������� ����������, ������� ��������� �������� ���� ���������������� ����������� ��������.

����� ��л ������������ ���������� ���� ����� ����������� ��������. ���� ������, ��� ������ ���� ��� ������� �����������, � ���, ��������, �������� ��� �����.

������, ��л ������� �������. ��������� ���������, �� ����������.


����� ���������� ����� ROBONOVA


��� "���������� ������" ��������� ����

����, ��� �� ������ ������ ��� ������ �� ������� � ���������, �� �������� � ������ � �� �������� ���� �� �����: ��� ������������ ����, ��� ��������� ��� ����������������, ����, ��� ������� � ��������� �������. ���� �� ����, ��� ������� ������������� �������������, ���� ��� �����. ��� �� �����, ��� ��� ������, ���������� ������. ��������� ������ (�� 36000 ���.). ������ ���� ������ �� ����� � ������� �������� �������, � � ������� ��������� ������������ ��� ����� �������� ������, �������� �, ��� �� ��� ������, ���������� ������������� �����, ���������� ��� ��� ���� � ������.

��� ������ �������� ��������� ��� ����� ��������� ��������. ����� �� ������ �� ���������� ���������� � �������� ����������.


������ �����

�������� ������������, ������� ���� ���������� ����������� ������� � ��������� ��������� ���-��� �����������, ���������� � ������� ������� ��� ������� �������. � �� ����� �������, �� ������, ��������� ����������� � ��������� ���������� ��������� ����������� � ����������� ��������-������ �� ������� FIDO, ��, ��� ��������, FIDO ����� �������� �� �����, ��� ����� ���, � ������, ������� �� ����� ������. ����������� �� ����� ������� ������, ������� �� ������ 500 �������� ���. �������, ������, ��� �� ����� �������� ��������� � ������� "������ ��� ����" ����������� �����-����, ���������� (������ � ��������� ����� ����������) ����� ������������ ����� �� �����, ���������� 5 ����� �� ����� ������. ����� �������� ���������. ��������������� ��������� - ����� ���� 200000 ���.


FIDO - �����-�������

� ���������, ������ ������������ �������� �� � ��������������� ��������, � ������������������ ����������� ���������. � ������������ � ���, ���� ������ ������ �� ������ ���-�� �� ���������. (�������������, ��� �� ��������� ������� ������������� ���� ��� ����� � �������������� ��������.)

�� �������� ����� �������� ��������, ��� ������� � ������ �� ������������ ����������������� �������� ��������� �����������. ��, ��� ����� ������� � ������ ������ ������� ��������� ��� ����� ����. �� �������� ���� ���� ��� ������� ������� ��� �������������� (��� ��� ������� ����, �����, ��� ���� �����)


�����-�����

, ���� ����������, ������� �����-�� ������ � ����, ���� ������ ��� �������� ������������� (��������� ��� ����������������), ��� �������� �����������, ����������������. ������, ������� ������ �������� � �������������. � ����������� �� ���� ���� ���������� ����� �������� ���������� ��������, ������� ������� ������� ���������� �������.


����� - ���������� �� ����� �������� ���������� �������

�� ������ ������?� ��� ����� ���� ����. �� ����� ����, ������������� � �������� ���� ����� ����� �������� ��������. �������! ���������� �� ����� ���������� ������� ������� ����� ��� ������������� ������. �� ����� �� ������ ��� ������� ������� ��� ��������� �������, � ����������� �� � ������ � �������� ��� �������. �� ������, ������ �� �� ����� �� ���������� ��� ������������ ���� � �� ������ ������������� � ������������� �� ������� �������, ���� �� ������������� ����� ������� ������������, ���� � ������ ������ ����� ���� �����������, � ��� �� ������ ������� ���������. ��������� �� ���?� � ��������� �������� ���������. �� ������ �� ������ ��� ������ �� �����, �������� ���� �����. ������� ���������.


��� ���� ������� �� ����� �������� ���������� �������, ��������� ���������. ����� ��������� �� ����� �����, � ����� ��������� � �������� �����������, ������� �����������


������������ �����. �������� KUKA
�� ����� � ����� ������ �������� ���������

������ ���������� � ������������� ����������� ������� �� �������� ����� ��������� ����������� �� ����������� ����. ��� ���������� ���������� ���������. ��������, ���������� ���������� � ����������� ����� � �������������. �� �������� ��������� �������, ������������� �� ���������, ����� ���������, ������� �����-�� ����. �� (!) ����� ������� ���������� �����. �� �����, ���� ���� �� � �������� �����, �� ���������. �� ����� ������, ��� ��� ����� ��������� � �� ����� ������ �����, ��� �������� �������� ����� � ������� ����� �� ��������. ���� ���������, ��� ����� ������� �����, ����������� �������� ��������� �� ������ 30 ����������� �� ����?


�������� ��������� ��������� �� ���������� �������� (������ ��������, � ����� � ��� ���, �� ���� �-���� ������ �� �������������, ���� ���)

�� ������� ���������� ���������� ��������� � ���������. � �������� ��� ����������, ��� ���������� ������ ����� (������ ��������������, ��� � ������ �������� ������ ���������� ����� �-�� �����), �� ������� ���� 2000000 ��������, ���, �� ����, ������ ���������� �����. ������ ������, ������ ����� �� �����, ������ ���������. ����������, ��� ���������� ��� ���������� �� ������ ������, ������, ������������ ����������� �� ������� �������������.

� ���������, ������� ������� ���������� �������� �� ������� ��������������������. �������������� ���� �� �������� ���� �� ������ ��������� ��������, �� ���� ������������ ��� ��������. ���, ��������, ��������������� ��������� ������-�������� �������, ����������� ������� ����� (�������, ����� �������) � 1500 ��������. � ��� ������ ����� �����? ��������, �� ��������. �� �� ������� ��� �������� �������. (� ������ �������� ������� � ��������� �������� �������� ������-����� �����, ������� ��� ������� ����� ����� ����, ��� ��������� � ������������.) ������, ���� ����� ��� � ����������.

�����-��������, ������� ������ ����������� ���������� ��� ������������� � ��������� (� �� ���� ���� � ������ ����������) ����� ������ 70000 ���. �����-�����, �������, �� ����, � �� �����, � ���������� �� ���������������, ������� �������� � �������� ��������� �� ���� ����� �������. ������� ������� ������� � �������� ���������� ���� � �����. �������� ��� ������������ ��� �����, �.�. �� ����� ��������� � �������������� ����, �� �� �� ���� ����. ���� � ����: 1500 ��������. ��������� � ����, � Le Futur`e ����� ������ �� ����������� ������ � ������� (����� �� ������ �/�), � ����� �� ��� � �������� 20000 ���.


�����-�����, ����������� �� ����� �������.
��������������� ���� $1500

������� �����, �������, ��� ��, ����� ����������� � ����������� �����������, �� ��� �� ����� ������ �������. �������, ��� ��� ����� ������ ��������������, �� �� �������� �� ���� � ������ � ������� � ������, �� � ������ �����, ��� � �������������� ��������� ���� �����������. ����� ���������, ��� ���� ������ �� ���������.

PS. ������������ � ����������� ����� ��������� ����� ����, ��� ��� �������� �������� �������������� � ���, ���� �� �� ������� ������ �� 10 ������.

��������
www.droids.ru

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.