������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

���������� ��� ������ ��������� "������ ������"

����������� �������� ������ ����������.��

�� ������� ��� ����������. ������� �� ��� �� �������� �� ���������� �� ������� � �� ���������������� ����������. �� ����������� ���������� ����������� ������ ������������ ���������� ��� �����������. ��� ����������. ������ ���, � 50% �������, ����� ������������ �����, � ��� ��� ������, ��������, ��� ����� ������� ����� ���� ���� ����� 100 ��������. � �� �����, ��������� ������ ������� ������ � ������. � ���� �� ��� ������ ������ ������������� - ������� ��� �������� ������� � ����������, �� ���������� �������� � ��������� (��������, ���� ������ �����, �� ��� �������� �������, �������� ������ ������ � �� ����������, �� ��������� ��� ����� ����� ��������� ������������). � ������ ���� ��� ����� �� ���� �������, � ���������� � ���, ��� �� ������ - �������� - �������� ������ (����� ��, ���� �� �����, ���� �����, �� ������� ���������, ��� ��� �� ��������� ������).

�����, ���� ������ ����, � ���������� ��������, � ��� ����� ������ ����������� ���������, ��� ���� ���������� ������. ��������� ��� ������� �� ������ ����������� �������� � ����� �������� � �������� ������������. ���� � ��� ���� ������� �������� �������, �� ����� ���������, �� ���� ������ � ������, ��� � ��� ���� ������, ����������� ������ �����? ����� ���������� �������� ������������� � ������������ ������, ��� ������� ������ ����������� �������. ���, ������������� � ����������, ����� ������������ ����, � ������ ����� ���������� ���������� ����������.

���� � ������: ��� �� ������� ������������� - ��� ���, ����� �� ���������� ������ �������������� ���; ���: ���������� �������� �������� (�� ������� ��� ���� �������������� ������� ����������, ���, ���� �� ����, ������, ��������� ������). �-�������, ��� ����������� ����������� ��� - �����/������. ���� ������ ���������. ��� ������� ����������, �� ����� �� � ������ ������������ ������� ��� ������� ��������, ������, ��� ������ ��� �� � ������ ������� ��-�� ������ - �����������.

��� ��� ��������
���������� ����� 2 ������ �����������: ��������� � ���������. � 4 ������ ������: 1. ����� ����. ��� ����������. � �� ����� ����, ��� ����� ��������. �������� ��������, ����� � ���� ������ �� ��������. � �� ����� ���� ��������. ��� �������� � �������������� ���� ����� �������� ���������� � ������������� �������� ������, ����� ����������� �� ���������� ��������. ������� ������������ � ������ ����, ��� ����� - � ��������� � ������ ���������: ���� ��������, ����� � ��������� ������ ���, ����� �� ���-�� ����������, ���������� ��� �� ����� ����� �������� � ��������� �������� ������������� ����. ������������ �����������, ����� �� ������ ���������. �����������, ���������. 2. ������ - ���. "������" �������� �����, ��� ������ �� ������ � ������� �������������������� ���������� ���������� ��������. 1-� �������� - ���� ���, 2-� - ��� "���!", 3-� �������� �� ������ - ���������� ���, 4-� �������� - ��� �� ��� ���, ���� ���������� �� ������� ����. 3. ����� ���� (��������) - �������� ����������. ����� ������� ������������ ����� 20 ������ �������� ����-���� � ���� �����������. ��� ��������� ������� - ������� ��������� � ���� �����������. ��� ����� ������ ���� ������� ���������, ���� ������ ���������. ���� ���������� � ������. �������, ��� 20 ������ ���������� � ������ ����, ��� �� ���� ������ ��������� � ���� �����������. � �����, ���� � ����. 4. ��� ������ + ������. ��� �� ��, ��� � � ������ "2", �� 4-�� �������� ���������� ���������� ����� ������������� ��� �������� ��� � ������.
���������� �������� �� ���������� ������, ������������� ������ �������. ���� �������� - 5 ���������� ������. ����� ��������� ����� �����, ����, �����. ������� �� ���� 220�. ���������������� ������ �������������.

����� �������� ��������� ����� ������������� �����, ������� ��� ������� �������, ������ ������ ��������������� ��� ����� � �����. �.�. ����� �������, ����� ����� ��������� ������ �����, � �� �����.

������ ������������� �� ����� ������ ���������� - �.�. ��������� ��� �����, �������� ����� �� �������, ��� ���������� ��������.

��������� ����������� ������� ������������� �� ��������. ���� �������� �� ��, ��� ����� ����� "�����" �� ���������� ���� �������. ���� � ���, ��� �� �� �������� ��������, ��� "������" ��������� �� ��������, � �� �� �����������. �, ������, �������� �������� - �� ����� ��������� � ����� �� ������. ����� �������, �� ����������� ������ �� ����������� � �����, �� ����, �� ����������������� �������� . �������, ��� ����������� ������� ���� �����������, ����� ���� ��� �������, ����� ���������� �������� �������� � �����. �����, �� ����������� � ������ �� �� ����� �����������. ��� ������������ �� ��������� ���� �����������, ���������� ����������� �� ������� ���������� �������� � ���������������� �� ���� ���.

� �����, ������ ���������� ����� ������� "������� �� ������". ���, ���� � ����� ��������� ������ � ��� �����������, ��� �� ����� ������ ����������� ���� ���������, � �������� ���� ������������ �� 50% ��������� ���������. ��� ������� � ������ � ��������� � ����������, ��� ���� �� ���� ������. ���� ��� ���������� - ������.

 

 

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.