������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

�������� ������� � 2007 ����. �������� ��������, ��� �� ���������� ���������, � ���� 2009 �� ����������� �������� ������ QQ-02, ��� � ������ RoboNeat ����������� � ����� ����� �������� 60%. ����� ������� ����� ���������, �� �� ����������� �������� �� ��� �� �� �� ���� � ����� ������������.

����-�����. www.roboter.ru
����� ������ - �.�������

����-����� RoboNeat (3 mb).

�� ���������� ��������� ������ ����������� �� ������ RoboNeat'�, � ��� ����� �������� ��������� � ��� ��������� ����� ������� RV-10. ��� ����� ������ � ���, ��� ����� ����-����� RV-10 ��� ���� ������� ��, � ���, ��� ������� ������ � ������-��������. � ������� ���� �������� ����������� �� ����� � ������.

����, � �������. � ������ �� ����� ������� ������������. �������� ����� �� ���� �������� ��� (����� �� ���� �������, ��� ��������� �� ��������, ������� ��� ����������). � ����� �� ������ � ������� �� �������� �����, �� �� �������-������������ �������� ����� ����������. ���� �� ������� � RV-10. ��� ������� � ���, ��� ������ ����� � �������� - �����-�����, ������� ������������ ����� ������������ ������, ������ �������. � ����� ������� � �������� ������ ����� ������� ����� � �����. ��� � �������, ���� RoboNeat � RV-10 ������ ���� �������� ���� ��� ��������� ������ ����� �����. � ���� �� � RoboNeat �������, ��� � RV-10 �������� ���������� ������ (����� ��� � ������ ��� ������ - ����������� ���������� ����� � �����������?). �� �� ����, ��� ��� �� ������ ������������ ����� �����������, �.�. �� ��������������� ��� �����.

�����, RoboNeat �� ���������������. ��, ��� �������� � ����������� � �������� ������, ��� ������� �������. ������ �����������:
��� ������ � ������� �� RV-10 �� ��������������� �� ������ �� ���� ������. �� ������ ���� ��������� �� �������� ��� ��������� ���������� �������, �� � ��� ��������� ������ ������� ���-���� ����� �� ��������� ��������� ��� ���������. �.�., ��� � ������ � RV-10, ������� � ������������, � ��� ��������������� �� ������ � ���� ����������. ���� �����������, ��� �� ���-������ ���������. ��������� ������������� ��� (RV-10) �� �������� ������ ����� - �� ������ �������� ���, ����� �� �����. �� ����� ����� ����� ��������� RoboNeat �� �������� ������ - ����� �������� ��� � �������� ����, �������� ��� �� �������. ������, ��������, ������� ����� ��� ���������������� �� ��� ������, �.�. ������ ��� (��, ��� � ���� �������� ������) ����������, ����� �������� (�� �����) �� ������, � � ������� �� ����, ��������, �����, �������� ��� ��������� ��� ������ ������. ����� �������� �� RoboNeat, �� ������ ����������� �������� ��� ������. � �����, ������� ���������������� - ������� ����������, ��, ��� �� �������, �� ����� ������ ��� ������. ���� ��������� ���� ������� �������, ��� ��� ���������������� �������� ���� ������� "�����". ������, RoboNeat ��� �� ����������� �����-������� � ������, ����������� � ��������� �������������.
� ������, ��� ��� ������ ����� ����� �������, ������ ��� � ��������� ������������� - ��������� ���������� � ������ � �����������. �����������, ���������.

���, ��������, ��������� ���������� RV-10 � ����� �����, �� ���������� �� ���������������� �� ������ ����. ������ ��� �������������. ������ ��� ������: ������� �� ������, ���-�� �������, ������ �������� ����������� (� ���� ��� ������� ������������ ��������� �������������!), � ����� ������, � ��� ��� �� ����� ���� � ��������� ��������. �� ���� ���� �� ����� ����������. � �����, ��� �������� � �����������: �� ������, ��� ��� ������ ����� ����� �������, ������ ��� � ��������� ������������� - ��������� ���������� � ������ � �����������. �����������, ���������.

����� RoboNeat ���� ���� (��� RV-10) �������� ����. ������, �� ���. � �������� �������, ��� ������� ����� ������ � ����� 50 �� .���������� ������������. � ��������� ������, ����� ����� �� � ������� ���� �������� � ����������� � �������� �����. ������� �� ��� RV -10 ����� ������� � ����� ���� (�������, ����� ���� �� ������� ������� ������ ��� ���� � ������).


����� RoboNeat (��� ������� ���������� �������)

��� �������� ����� ����������, �� ��� ����������, ��� � ����� ��������� RoboNeat ����� ������ �������� �� ������, ��� RV -10. ������ ��-�� ����, ��� �������� �� ��������� ���. �� ��� ���� ����� ���� ����� � ������: ���� ������ � ����� ������ ������������ ������ ����. ����� ��� � ��������, ��� �� ������ ��� ���������� �� ������-���?

� ��������� �����: �����������, �� RoboNeat ����� ������, ��� RV -10 (���������� ������, � �������, ��� ����������).


�������� ���

������ �����. ����� ��� ������� ����������.

RoboNeat �� ������� ����� ������. �� ������, ��� RV-2 ����������� ��������, ��� ������. RV-10 ����� �������� ������ � ����� �� ������������. � ��� RoboNeat �������� ����� ����.

��� ����-�� ������������ ������� �� ����� ��������, �� RoboNeat ����� �����������. �������� ����� ��������� ������� (RV-10 � RV-2 �� ����� ������� ����������) � ������� ������� ���������� ������� ������ ��� � ������ �������� � ��� ������ � �������. ����� ����� ����������, ����� ������������ ��������, ��� ��� ������� ���������� �������� (� ��������� �������/������ � ���. �� RV -10 ������ ����� �� ���� �����). ������, ������� ���, ����������, ������������� � ��� ��� �� ���� �� � ����� ��������� � RV -10. ��� ������ ������ � ������. � ����� ���� �������� ������ ���������� ������ ���������� ��� ����� ����. �� ������ ���������, ��� ������ ������������, ������ ������� ������������� � ��� ������������� �������� ���. ����� �������� �� ��� ����� ����� ���������� � ����������� ���� � ��������, ����� �� ��������. ����� ����������� � �� ����� �� ������� ������. � ���� �� �� ������� � ���� ��� ������� ������.


����������� ����� �/�


����������� ������� � ����� ����������


������ ��������� � ������ ������ ������

� RoboNeat ���������� ����������. ���������������� ����� �� ����� ��� ����������������� ������� ����. ������������� � � ����� �������� ��������� ���� ������, �� ������� ������������� �� �����. ������� ������������ ���������: �������� ��, ������ ����������, ����� ���� ���� ��� ��������� �������� �������������, ����� ������� ����������� ������� ������. �� ���� ������-�� ����� �� ���������. ��� �������, ������, ����� ������������ ������� ����. ��������, ���������� ���� ��������. ����� ��� ����� ����� � ������ ������ � ������� ���������� �� ����� ������.

� ����-������ � RV -10 �� ��������, ��� ��� ��������� ��� ����� ���� ����������� �� ���� ����� ���� ������������� � ���� �������� � �������� (�������) � ���������� ����������� �������������� ������� (������ ������ ������ � ��� ������� � ����������� �������� � RV -10). ����� �� ��� ��������: ��-������, � ��������� ������� ���� � ���������, ��-������, ���� ������������� ��� ������.


����� �� �����, �� ������� �����������, �� ������� �� ��������

��� �������� ���������� ������� ���������������� �� ��� � ���� ������, �� �� ������� ���� RoboNeat �������� �������� ������� ������� > ����� ������ (RV-10 �������� �����������). �.�. �� ��������� ��������, � ������ ���� ����������. ����� �� ����������� ��� ������� � ����� �� ����� �����.

����������, ������� ����� �������� ������������� ����� ������� �������-��������� �������� ��, �������� ������������� ����� �������� �����. RoboNeat � � ������� ������� ����������� ������� �����������.

������ ������ (����� ��������!) �� ��������. � ������������ RV-10 ����, ������, ���� �������.

� ����-������ � RV-10 �� ��������, ��� ��������� ��������� ���� ��������: ��������� ���������� ������� ��� ���-�� ������������ ��� � ����. �������� ��� RoboNeat'� �� ������� ������ �������������. �� ������������� �� 4 ��������� ����������, ������� � ����� �� ���� ��� ��������� � �����, � ���� �� ���� ����� �������� ����� ���������, ������������� ��� ������, ����� �� ���������. �������, � �������� ������������� ������� ��� � ���� �� ������������ �����.

RoboNeat ������������� ������������ (� ���.�� RV-10): 2 �������� �������� ��� ���������� (���������� � ��� �������) + �������� ������� �����. � ���� ����� ������ �����������, ����������� ������ ���������� �� 10 - �� 90 ����� � ������� ��������� (� 10 �����) ����������� ������� ������ (��� ������� � RV-10 ������ 3 �������� ����������������� ������: 20, 40 � 60 �����, �� ����� ������ ��� ����� ����������?). ����� ����� ������� �����-�� ���� (�� 5), ����� ���������� �������� ������ ������ ��� ������ ���������.

������ ������� � ������� ��������� ����������: ������� ���������� > ����� ������; �������, ��������������� ������� � �����; ������ �������, ���� ����� ������� ��� ����������; �������������� ������� �� �������� ������� � ��������������� ������� �� ��������� ������.

���� RoboNeat (� ��������� � RV-10):

-

- ����� ������� ���������
- ����� ������ ������������
- ���������� ���������������� �� ������ �� ���� � ����� ������
- ����� ������� ����� �������� �������
- ���� ����������� � ����� ������ (�� �������, � ������ ������ ��� � �� 5 �����)
- ������ ���� ������� �����
- ���������� ������� ��� ������� ������ (���� ������ ���� �� RV-10, �� ������ ��� ����������� �������� ����� �������, ��� ��� �� �������� ���������, � ���� �� �������� ������������, �� �� �������, �������, ��� �����)

   
+

- ����������� ���������
- ������, ����������, �������������, ��������� �������, ��������� �������/������ ������������
- ������������ ������������
- ���������������� ��������� ������, ������� ���������� ����������
- ������� ����������������� ������ (�� 90 ����� � ����� � 10)
- ������� ��������� ��������� ����
- ������� � ����������������� ������� ������������
- ����� ����������� ���������� ����, �� ������� �����������
- ����������, �������������� ����� ���������� ������
- ������������ �������, ����������������� ������� ����
- ������� �����, � �������� ����� ����������� ��� �������� ��� �������
- ����� � �������

���������� �� ���� � ������ � ��������� ��� ������ ���������, ������ RoboNeat � RV -10 �������� �������� �������. ����-�� ������ ����� ������ ��������� ��� ����������� ����������������, ����-�� � ������������ ������������ � ������������ �������. ����� �� ����.

����� ���������� ��� � ������ ������ ���������� � ������ �� ��� ���������? �� ������� �� ���? ����� �� ������� � ������������ ����� 5 ����� ������ �������� ������ ���������. ��� �� �������. ��� ������, � ��� �������� ��� ������� ���������, � �������� ��� �� ����, ������� �� ��������� � ��������� ������ ������.

�� ����� ��������� ��� �������, ������� ����� ����������� � ������.

����-����� RoboNeat (3 mb).

�������� www.roboter.ru �������� ������������� ��������-�������� ����������.��.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.