������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

������������������ �������, ��-������

����������� �������� ������ ����������.��
��������� ����-����-������ ������� �� ����� www.robotronic.ru. ������������ ����������.

������������������ ���������� Humvee
��� - ���� �� �����. ���������� � ������ �/� ���� �����������, �� ����� ���� �� ����. � ����� ����������� ��� � �����, � ������������� ���������� ��������� ����������, � ��� - ��� ������ ��� ����� �������� ������������ �����������. ���, ��� ������� ��������� ���� ������, ������ ��������, ������ ������� � �� ������ "��� ������ �� ���������", ���������� � ������ ����.

��� �� � ���� �� �������� �� ������ �� �����, �� ����� � ����� ���������� ����� �������, � ����� ��������. ������������ ���������� - �������� ������� ���������� (��������, ���� ���������� ��������), �� �������� ������� � �����������, ����� ��������, ��� ������ ������� ������ ��������� � ˨����. ��� ������������� ������� ����������, ����� ������� ���� ���������.

���� �����������, �� ����� ����� �������� ���������� �� �����, ������� ����� ������������ �����, ���������, ������������ � ���������. ������, ��� ������������ �������: ��������� �������� � ������ - �� ��� ��� ������ (?), �� �� �����. ������, ��������� ��� �� ������, ��� ��� ����� � �������������� ���������, ������� ������� ������, ������� ������, � ����� ����������� "��� ���� ���� �� ���������!".

 

���������� ������ ��-���������
����� ����������� ���������. ���� ���������� ������������. � ������� - ��������� ��������� ���� ����� ������� 12 �.������, �� � ���������� ��� �� �� ������ ��������� ��������. � � ���� ����� ��� �������� ����� ������, ������� (�.�. ���������� �������), ���������� ������. ����� ������ �� ������ � �����������, �� � � ���������, ����� ������ ������ ������ ����������, �� ������ ����������. ���������� ���������� �� ������ ���� ������ �����, �� � ������������ ������, ����� ������� �����, � ��� �� ������ ������� �����. ����� ������� ������� ������ � ������� � ���, ������� ����� - � � �����.

� �����, ������ �������� ���������� (������ ���� �������������). �������� ������� ������ ��������. ������������ ����� - ��� ��������� ����������, ������� ���������, ���� �� ������� ����� ������� �������. ��� ���� ����� � ������ ����� �����, �� ��-�����������. �����������.

 

 

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.