������ ���������� �

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

����-�����. www.roboter.ru
����� ������ - �.�������

��, �� � ��� ���������� ������� �� ���� ���������. �� ������ � ��������� ����� ���������� �� ���� � ������������� �������������.

��� �� ������� � ��� ��������? �����? ��, ��� ���������, ����������������� ���� �����. ��������? � ��� �����������. �� ��������, ��������������, �����������. �� ����������� �� ��� �� ������, ��� ������ ����� ���������, ������ ����������� �� �������, ������������? ��������� ������ � ������ � �������, ��� �������.

�� ����������� ��� � ��������, �����, ��� ���, �������-��, ����� ����� �����-�������. �� ��� �� ���� �������, �� ��� �� ���� ����������. �� ���-�� ����.

������

�� �� ���������� ����� ���������, ��� ���������. ��, ����� ������������� ����� ��������� ����� (��������� ����������� ������� �� �����, �� ������) � ����� ����. �� ��������� �� �����-�� ������������ ����������, ��, ��� �� ��������, ����� �������� �� ������ � ���� �� ����� (����� ��� � ����?). ���� ��� �� � ���� ����� �� ����� ������, �� �� ������������.

���������� ��������: ����� ����� �������� ����������� �� ��������� ������� (����� ������� � ������) � ��������� ������ ����� ���, �� �������, ���� ��������� ������, � �� ���� ������. � ���������� ��� ����� 5. � �������� ����� �� �� ��������.

������������, ����� ������, �� �� ������. �� �� ������ �� ������� ����� (2 ��), � ��������� ��� ��� �����������. � �� �����, ��� ����� ������ ��� ����� ��������� �� �������, ��� � �������� �������� �� ����� � �� �������.

������� �� �������. ��������, ��� ��������� ������ (������, Roobma ������������ ���� � �����) ����� �������� ��� ������ ������, �� ���������� ��������. ���� �������� ��� �� ������, ����� ��������� ��������� �� ��������� � ������� ���. Roobma ����� � ����� � ��������, �� ����� ��� �� ����������. �� �������� ������, �� ������� �� ���������, � ������ �������, ��� ������ �� ���� ���. ����� ������ ��� ����� 10, ������ � ���������� ��������� ������ �� ������������ ������������.

����� ������������� � ������������ ����� ��������������. ��� ������ ��� ������, ��� ������� �������������. �� ������ �� ����, ��� �� �� ������� ��������������� ���������, ������ �� ������������ � �������, � ��������������� � ��������������� � ���������� �� ��?

�����

�� ������������� ����� ������� ��������� ����� � ����� ��������� ������� ��� �����.

����� ����������������� � �������� ������������: ��� ����� ��������������� �� ������ �� ���� � �����, � ���� ������� ������������ ������� ��� ���������������� � ����������. �� ��������, ���� �������� ��������� ����������.

������� ������������. � ������ 570 � ������ ���� 2 ����������� �����, ��� ������� ���� ���������� �� ����. ����� �������, �� �� ���������� �����, � ����� ������� � ����� ���������� ��������, �� ������� � ������ �������. �����, � ������ ���� �������� ������, ������, ������ ��������, � ���������������� ��������. � �������� �������� �����. ��� �� �������� ���� �����, ������� ��������� �������. ��� ����� �������� �����, ���� �� ������, ������� ������������ ����� ������������ ������.

����������, �������� ������, ������ � ����������. ��������� �� ���� ������ � ������, ������� ���������� �� ��������, � ����� ������� �� ����.

���� ������� ��� �����-����� �������� � ��������, ��� �� ���-�� ������, ����� ������������� �� ��� �������� � �������� �������. ��� ���.

����. ���� � ��� ���� ����������� ������ �����-������� � 2-3 ���� ������, ��� ��������� �������, �� ������� ����� ���������� ���� ����� �� Roomba. �� ������������������� � ������������, �� ������ ��������� � ���� (����� ������� - �������), � ���, �������, ����� �������� ������. �� ����� ����� � ����� �������� �������������� ��������� �������.

���� � ��� � ��������� ������� �����, �� Roobma ���������� ����� �� ��� ���.

�������� www.roboter.ru �������� ������������� ��������-�������� ����������.��.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.