������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

RoboNeat

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

� ������� � ������ � ������ 2007 ����.
���� 2 ������: QQ-02 - ������������ ��� �����. (����������) �����, � RoboNeat - ������������ ��� ������������� ���� (���������� �������� ������ � ������). 2-� ����� ������� ������.
����-����� RoboNeat (3 mb).

������� �������� ��������������� ���������

RoboNeat - QQ-02.

1. �����-������� ����� ����������� ��� ������ �����, ��� ����, ��� � � �����, ������� ���������� ������, ������������� ����������� ����, ������������ ������, �������� ��������.
2. ������� ����� ���������� �����-�����, ����������� ������������ ������� �������� (�������� � ��.) ����� �����������.
3. ������� ����� �������� �������� ���� � ����� ����� ����� ���� � � ���������, � ������� ������� �� ����� ������������ ���������� ����� �����������.
4. ��� ����������������� ��������� ���� � ������ ������ ������� ������������ ���������������� �����, ������������� �� ���� �������.
5. ������� ������������ �������, ����������� ����� ������� ������� �������� ������ ���������� ��������� ����� ������� ��������.
6. ����������� ������ �������� ��������� ��� ��������� ��� ������������ ����, ������, ������� � ��������.
7. ���������� ��������� ��� ������ ������ �������������� ���������� ������ ������ �������� � ������.
8. �����������, ������������� ����� �� �������� ����� �������� ������������ ��� �� ������� � �������, ����������� � ������ ����������� ����.
9. ����������� �������� ��������� �������� ��� ������� �������, �������� ��������� ����������, �������������� ����� �������� ��� � ����� �� ����������. (���� ������� ����� ��� ������, ��� � ������� 30 ����� �� ������ ������ �������� ��� � �� �� ���������� ��� �������������� ������� ������� �������).
10. ���������� ������ ������������ ���� ��� ����������� ������� ���������� ���������� ������ ��� ������������� ������� ��������. ������ ������ ����� ��������� ���� ��������� ��� �������� ������ �� ��������.
11. ������� ����� ��������� ����� ���������� �������, �������� ������� ��� � ������������ ������� �������� ��� ���������.
12. ��������� ��������� �������� �������� ������ ������ ������������� � ����������� ��� ������ ���� ������� � ������ ���� �� ����������.

������������
1. ������� - 1 ��.
2. ����� �������������� ���������� � 1 ��.
3. ������, ������������� ���� 2 ��.
4. ���������� ������� � 1 ��.
5. ������� ������� - 1 ��.
6. ����������� �� ������������ - 1 ��.
7. ����� ��� ������� ������� � 1 ��.
8. �������� ��� � 1 ��.
9. ��������� ��� ������������ � 1 ��.

QQ-02 - 8700 �.
RoboNeat - 9300 �.

������� ���������� � ������� ������ ������� �������-��������� ����� ���������� �� ����� �����

������
����-�����

 

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.